Xác định hệ số phân hủy sinh học chất hữu cơ KS1 tại sông Cầu Bây sau khi tiếp nhận nước thải đô thị

  • Trần Đức Hạ
  • Trần Đức Minh Hải
  • Đinh Viết Cường
  • Đinh Viết Cường
  • Đinh Viết Cường

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các hệ số đặc trưng để hiệu chỉnh mô hình chất lượng nước khi tính toán đánh giá và dự báo ô nhiễm nước sông Cầu Bây. Sau khi xả vào sông thoát nước, các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải đô thị sẽ được phân hủy nhờ các vi khuẩn có trong nước sông và quá trình này được đặc trưng bằng hệ số phân hủy sinh học các chất hữu cơ K1s, phụ thuộc vào nhiệt độ nước, vận tốc dòng chảy sông và các yếu tố hiện trường khác. Trong trường hợp sông Cầu Bây với nguồn bổ cập chính là nước thải đô thị từ các quận Long Biên và huyện Gia Lâm (Hà Nội), hệ số K1s, sử dụng trong tính toán quá trình tự làm sạch sông thoát nước là 0,305 ngày-1 (mùa khô) và 0,388 ngày-1 (mùa mưa). Tương tự, hệ số động Kd trong mùa khô và mùa mưa là 3,05 và 3,9.

Từ khóa: Hệ số phân hủy sinh học chất hữu cơ; nước thải; tự làm sạch; sông Cầu Bây; mẫu nước; thông số chất lượng nước.

Nhận ngày 22/4/2017, chỉnh sửa ngày 22/5/2017, chấp nhận đăng 30/5/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)