TỔNG BIÊN TẬP

  
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

 

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Hoàng Giang
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Đinh Văn Thuật
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP

Phạm Xuân Anh
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Cao Duy Khôi
Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng

Nguyễn Tuấn Anh
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Doãn Minh Khôi
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Vũ Quốc Anh
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tống Tôn Kiên
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Văn Viết Thiên Ân
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Cao Lãnh
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Lê Quỳnh Chi
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Ngọc Lâm
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Lê Hồng Chương
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Trọng  Lâm
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Tiến Chương
Trường Đại học Thủy lợi

Nguyễn Ngọc Linh
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Hồ Anh Cương
Trường Đại học Giao thông vận tải

Trần Ngọc Long
Trường Đại học Vinh

Bùi Hùng Cường
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Lê Minh Long
Bộ Xây Dựng

Phạm Hùng Cường
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Ngô Thanh Long
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Đinh Quang Cường
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Hoàng Vĩnh Long
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Lê Bá Danh
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh Mai
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Đinh Quốc Dân
Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng

Nguyễn Quang Minh
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Bùi Phú Doanh
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Phạm Văn Minh
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Bùi Việt Đông
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Vũ Hoài Nam
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Anh Đức
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Hùng Phong
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Hoàng Minh Giang
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Mai Hồng Quân
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Bình Hà
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Ngọc Tân
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Hồng Hải
Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng

Lưu Đức Thạch
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Đinh Tuấn Hải
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Nguyễn Trường Thắng
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Thị Nguyệt Hằng
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Đình Thi
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Vũ Hoàng Hiệp
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Nguyễn Quốc Thông
Hội kiến trúc sư Việt Nam

Đinh Văn Hiệp
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Đặng Công Thuật
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Nguyễn Văn Hiếu
Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

Phạm Phú Tình
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Trần Thị Hiền Hoa
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Quốc Toản
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Tạ Quỳnh Hoa
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Trường Đại học Giao thông vận tải

Mai Sỹ Hùng
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Trần Đình Trọng
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Phạm Tuấn Hùng
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Vũ Anh Tuấn
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Trần Việt Hùng
Trường Đại học Giao thông vận tải

Nguyễn Quang Tuấn
Trường Đại học Giao thông vận tải

Nguyễn Liên Hương
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Hoàng Tùng
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Hồ Quốc Khánh
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Vũ Quang Việt 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Hồ Ngọc Khoa
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

 

PHÒNG TẠP CHÍ

Đinh Văn Thuật, Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Hương Thảo, Lê Phương Chi
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội