Dành cho Tác giả

Tác giả vui lòng tải và đọc kỹ các file hướng dẫn dưới đây để chuẩn bị bản thảo bài báo:

1. Mẫu chuẩn bị bản thảo bài báo (dạng .docx)

2. Mẫu cung cấp thông tin của các Tác giả và đề xuất Người phản biện (dang .docx)

3. Một số lưu ý về nội dung và định dạng bản thảo bài báo (dạng .pdf)

Tất cả các bản thảo bài báo đều được gửi qua Hệ thống trực tuyến. Tác giả làm theo hướng dẫn dưới đây để gửi bài trực tuyến:

4. Hướng dẫn gửi trực tuyến bản thảo bài báo (dạng .pdf)

5. Mẫu trả lời các câu hỏi của Người phản biện (dạng .docx)

Hồ sơ gửi bản thảo bài báo trực tuyến gồm ít nhất 2 files dạng .doc được chuẩn bị đầy đủ các thông tin như quy định ở mẫu số 1 và 2 ở trên.

1. Quy định chung

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (Tạp chí KHCN XD) của Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) là một tạp chí khoa học có phản biện chuyên về lĩnh vực xây dựng và được xuất bản hàng năm với 5 số bằng ngôn ngữ tiếng Việt (dự kiến ​​vào các tháng 2, 5, 7, 9 và 11), ISSN 2615-9058; cùng với 3 số bằng ngôn ngữ tiếng Anh (dự kiến ​​vào các tháng 1, 4 và 8), ISSN 1859-2996.

Tác giả được yêu cầu tuyên bố rằng bản thảo bài báo gửi đăng là công trình nghiên cứu gốc của Tác giả mà chưa được xuất bản trước đó hoặc đang được phản biện ở nơi khác. Nếu một phần của công trình nghiên cứu được tạo ra bởi một tổ chức hoặc nhóm nhà khoa học thì nó phải được đồng ý bằng văn bản cho tất cả các mục đích sử dụng.

Việc công nhận chính xác công việc của người khác phải luôn được đưa ra bằng cách trích dẫn nguồn ở những nơi thích hợp trong bài báo. Tác giả cần trích dẫn các công trình đã xuất bản mà có ảnh hưởng trong việc xác định bản chất của công trình gửi đăng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Thông báo bản quyền, Cam kết bảo mậtChính sách tạp chí tại trang web của Tạp chí.

2. Quy định về hình thức trình bày

Bản thảo bài báo được trình bày theo mẫu số 1 ở trên Mẫu chuẩn bị bản thảo bài báo, được soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Word; một cột; dài khoảng 13 đến 18 trang khổ A4 (21 x 29,7 cm); font chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; giãn dòng 1.2; giãn đoạn trên 6 pt; các lề (trên, dưới, trái và phải) 2,5 cm. 

TÊN BÀI BÁO: khoảng 20 từ, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa, đậm, căn giữa.

Họ và tên tác giả: bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ thường, căn giữa.

Học hàm, học vị, chức vụ, tên và địa chỉ đơn vị công tác, địa chỉ E-mail, số điện thoại liên hệ và các thông tin khác của các Tác giả bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ thường, nghiêng.

Tóm tắt: khoảng 150 đến 300 từ, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ thường. Trong phần tóm tắt cần trình bày cô đọng toàn bộ công việc nghiên cứu bao gồm sự cần thiết, mục đích, phương pháp và kết quả nghiên cứu chính thu được, không chỉ bao gồm kết luận. Không trích dẫn tài liệu tham khảo trong phần tóm tắt. 

Từ khóa: khoảng 5 đến 10 từ, cách nhau bởi dấu chấm phảy, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ thường.

Bản thảo bài báo cần cung cấp cho Người đọc những thông tin cơ bản cần thiết để hiểu được chủ đề nghiên cứu; chỉ ra được những hạn chế của các công trình nghiên cứu liên quan trước đó; xác định được lý do để tiến hành nghiên cứu và những đóng góp về mặt lý thuyết và ứng dụng; trình bày được mục tiêu nghiên cứu, phương pháp luận, phương tiện nghiên cứu, đánh giá, phân tích rõ ràng, dữ liệu để minh chứng một cách chặt chẽ, các kết quả thu được và thảo luận để diễn giải kết quả; được viết rõ ràng và mạch lạc; sử dụng chính xác thuật ngữ khoa học; cung cấp đầy đủ các trích dẫn và tài liệu tham khảo.

Bản thảo bài báo cần chứa đầy đủ chi tiết các nội dung và tài liệu tham khảo để cho phép người khác tái tạo lại công trình nghiên cứu. Yêu cầu có khoảng 15 đến 30 tài liệu tham khảo có liên quan được trích dẫn trong phần giới thiệu và các phần khác của bài báo. Các tài liệu tham khảo được trích dẫn phải liên quan chặt chẽ đến vấn đề nghiên cứu.

Các tài liệu tham khảo được đánh số theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và được đặt trong dấu ngoặc vuông, ví dụ [1-3] hoặc [1, 2, 5]. Các tài liệu tham khảo mà được liệt kê ở cuối bài báo cần được trích dẫn trong nội dung và ngược lại.

Bản thảo được chia thành các mục lớn và mục bé và được đánh số theo thứ tự. Tên mục phải được viết một cách cụ thể và súc tích, chứa đựng những thông tin liên quan đến nội dung của mục.

Hình vẽ, ảnh: phải được thể hiện rõ ràng, không bị nhòe, mờ; sử dụng font Times New Roman, chữ thường; được chú thích rõ ràng; có đánh số thứ tự và tên đặt ở dưới, bằng chữ thường, nghiêng, căn giữa; phải trích dẫn trong nội dung bài báo.

Bảng biểu: phải được trình bày rõ ràng, định dạng, kẻ ô thống nhất; chú thích rõ ràng; có đánh số thứ tự và tên đặt ở trên, bằng chữ thường, nghiêng, căn giữa; phải trích dẫn trong nội dung bài báo.

Công thức: phải soạn thảo bằng phần mềm MathType (trong đó, biến số viết nghiêng; hằng số, chỉ số dưới và số mũ viết đứng) được thể hiện rõ ràng; các công thức có cùng cỡ chữ; có đánh số thứ tự để trong ngoặc đơn (…) ở phía bên phải công thức; phải trích dẫn trong nội dung bài báo. 

Đơn vị tính: sử dụng hệ thống đơn vị quốc tế (SI).

Kết luận được trình bày một cách cô đọng từ các kết quả nghiên cứu chính đạt được, tránh nói quá về tầm quan trọng đạt được của nghiên cứu. Kết luận phải phù hợp với các mục tiêu nghiên cứu và trong phạm vi nghiên cứu được nêu trong phần giới thiệu. Hạn chế của nghiên cứu có thể được lưu ý trong phần kết luận.

Lời cám ơn: Chỉ rõ nghiên cứu được tài trợ bởi các tổ chức hoặc cá nhân dưới dạng đề tài, dự án nghiên cứu; có mã số cụ thể.

Tác giả chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tài chính (hoặc hỗ trợ thiết bị thí nghiệm,…) của … (viết tên cơ quan hỗ trợ) cho đề tài (hoặc dự án) “viết tên đề tài hoặc tên dự án được để trong ngoặc kép”, mã số… (viết tên mã số đề tài hoặc dự án).  

Ví dụ 1: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED); mã số …

Ví dụ 2: Tác giả chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tài chính của Trường Đại học Xây dựng cho đề tài “Nghiên cứu giải pháp…”, mã số ...

Tài liệu tham khảo được đặt ở cuối bài báo, có đánh số thứ tự theo thứ tự xuất hiện trong bài báo; chỉ rõ vị trí của các tài liệu tham khảo trong nội dung bài báo bằng cách để số thứ tự trong ngoặc vuông […]. Tài liệu tham khảo được trình bày theo tiêu chuẩn APA như sau: 

  • Với tiêu chuẩn, quy chuẩn:

Mã hiệu tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn (năm xuất bản để trong ngoặc đơn). Tên tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn bằng chữ nghiêng. Nhà xuất bản, nơi xuất bản.

[1] EC8 (2004). Design of structures for earthquake resistance, Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings. Brussels, Belgium.

  • Với sách:

Tên các Tác giả (năm xuất bản để trong ngoặc đơn). Tên sách bằng chữ nghiêng. Nhà xuất bản, nơi xuất bản.

[2] Chopra, A.K. (2007). Dynamics of structures: Theory and applications to earthquake engineering. Prentice-Hall: Englewood Cliffs, NJ.

  • Với bài báo tạp chí hoặc bài báo tuyển tập hội thảo:

Tên các Tác giả được viết tắt theo quy định (năm xuất bản để trong ngoặc đơn). Tên bài báo bằng chữ không nghiêng. Tên tạp chí hoặc tên tuyển tập hội thảo bằng chữ nghiêng, Nhà xuất bản, tập theo năm (số trong năm để trong ngoặc đơn): từ trang-đến trang. Số DOI hoặc địa chỉ đường dẫn (link) trên mạng Internet (nếu có)

[3] Thuat, D.V., Ichinose, T. (2005). Probabilistic estimation of seismic story drifts in reinforced concrete buildings. Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, 131(3): 416-427.

  • Với luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ:

Tên Tác giả được viết tắt theo quy định (năm nhận được học vị Tiến sỹ hoặc Thạc sĩ để trong ngoặc đơn). Tên luận án Tiến sĩ hoặc luận văn Thạc sĩ bằng chữ nghiêng. Tên cơ sở đào tạo. Địa chỉ đường dẫn (link) trên mạng Internet (nếu có)

  • Với báo cáo tổng kết dự án, đề tài nghiên cứu:

Tên các Tác giả được viết tắt theo quy định (năm nghiệm thu dự án hoặc đề tài nghiên cứu). Tên dự án hoặc đề tài nghiên cứu bằng chữ nghiêng. Tên cơ quan chủ quản, mã số dự án hoặc đề tài nghiên cứu. Địa chỉ đường dẫn (link) trên mạng Internet (nếu có)

  • Với địa chỉ Internet:

Tên trang web. Tên tài liệu bằng chữ nghiêng. Tên cơ quan chủ quản, mã số dự án hoặc đề tài nghiên cứu. Địa chỉ đường dẫn (link) trên mạng Internet, ngày tháng năm truy cập.

[4] Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng. Mẫu chuẩn bị bản thảo bài báo, https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/author, truy cập ngày 01/10/2018.

Các chữ nước ngoài khác hệ chữ La tinh cần được phiên âm theo nguyên tắc thông dụng sang chữ La tinh hoặc dịch sang tiếng Anh.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Thông báo bản quyền, Cam kết bảo mậtChính sách tạp chí tại trang web của Tạp chí.

3. Trả lời các câu hỏi phản biện

Tác giả phải trả lời tất cả các câu hỏi của Người phản biện đưa ra một cách rõ ràng, cụ thể. Tác giả có thể đưa ra ý kiến không đồng ý với nhận xét của Người phản biện, nhưng phải đưa ra được những minh chứng thuyết phục và ý kiến nhận xét phù hợp với những tiêu chuẩn đạo đức được quy định (vui lòng xem Chính sách tạp chí trên trang web Tạp chí).

Đồng thời với việc trả lời các câu hỏi, Tác giả cần chỉnh sửa trong bản thảo bài báo và đánh dấu đỏ những nội dung đã chỉnh sửa. Khuyến khích sử dụng chức năng “Track Changes” trong Microsoft Word để chỉnh sửa, nhưng không để hiển thị tên của Tác giả.

Sau khi chỉnh sửa hoàn thành, Tác giả gửi qua Hệ thống trực tuyến (phần mềm) của Tạp chí những files đính kèm sau:

1. Bản thảo bài báo đã được chỉnh sửa theo phản biện (dạng .doc, hoặc .pdf nếu soạn trên Latex)

2. Bản trả lời các câu hỏi phản biện (dạng .doc)

3. Các tài liệu minh chứng (nếu có)

4. Ý kiến gửi Ban biên tập (nếu có). Trường hợp Tác giả có ý kiến cần trao đổi riêng với Ban biên tập thì vui lòng gửi thêm file đính kèm (khác với file “Bản trả lời các câu hỏi phản biện”), hoặc sử dụng chức năng gửi thư trong phần mềm.