Người Phản biện

Người phản biện được chọn từ cơ sở dữ liệu của Tạp chí hoặc các nguồn khác bởi các Biên tập viên. Sau khi được chọn, Người phản biện sẽ nhận được một thư thông báo tự động để yêu cầu xác nhận thông qua địa chỉ e-mail. Thư thông báo gửi cho Người phản biện bao gồm tên và bản tóm tắt bản thảo bài báo.

Người phản biện cần đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến và nhấp vào ô đồng ý hoặc không đồng ý phản biện bài báo. Nếu Người phản biện nhấp vào ô đồng ý thì sẽ xem được toàn văn bản thảo.

Tác giả vui lòng tải và đọc kỹ file hướng dẫn dưới đây để gửi nhận xét phản biện qua Hệ thống trực tuyến:

  1. Hướng dẫn gửi trực tuyến nhận xét phản biện bản thảo bài báo (dạng .pdf)

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (Tạp chí KHCN XD) của Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) là một tạp chí khoa học có phản biện chuyên về lĩnh vực xây dựng và được xuất bản hàng năm với 5 số bằng ngôn ngữ tiếng Việt (dự kiến ​​vào các tháng 2, 5, 7, 9 và 11), ISSN 2615-9058; cùng với 3 số bằng ngôn ngữ tiếng Anh (dự kiến ​​vào các tháng 1, 4 và 8), ISSN 1859-2996.

Tạp chí sử dụng loại phản biện kín hai chiều, có nghĩa là cả danh tính của Người phản biện và Tác giả đều được che giấu khỏi Người phản biện và ngược lại, trong suốt quá trình phản biện.

Là một phần không thể thiếu của quy trình xuất bản, phản biện được sử dụng để xác nhận tính hợp lệ của công trình khoa học và do đó thực sự giúp nâng cao chất lượng của các bài báo được xuất bản. Người phản biện là những chuyên gia dành thời gian của họ để giúp cải thiện chất lượng của các bản thảo bài báo mà họ phản biện bằng cách tự do đưa ra các nhận xét và lời khuyên cho Tác giả.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách tạp chíCam kết bảo mật tại trang web của Tạp chí.

Quá trình phản biện

Tất cả các bản thảo mới được gửi đến Tạp chí đều được sàng lọc về tính đầy đủ và tuân thủ Hướng dẫn dành cho Tác giả. Những bản thảo đã sàng lọc đạt yêu cầu thì được chỉ định đến các Biên tập viên để xem xét gửi phản biện kín hai chiều bởi ít nhất hai Người phản biện.

Người phản biện được lựa chọn dựa trên tiêu chí về chuyên môn của họ, các bài báo trước đó trong cùng lĩnh vực chủ đề và những hoạt động trước đó với tư cách là Người phản biện. Cơ sở dữ liệu của Tạp chí về Người phản biện liên tục được cập nhật để trích xuất những Người phản biện phù hợp cho các bản thảo bài báo.

Thông thường một bản thảo bài báo sẽ được phản biện trong vòng ba tuần tại vòng đầu tiên. Nếu Người phản biện không gửi báo cáo đánh giá đúng hạn, lời nhắc đầu tiên sẽ được gửi đến họ. Nếu Người phản biện không thể hoàn thành phản biện, hãy vui lòng thông báo ngay cho các Biên tập viên để bản thảo sẽ được chuyển cho Người phản biện khác. Người phản biện và Biên tập viên có thể yêu cầu nhiều hơn một vòng sửa đổi bản thảo và Người phản biện thay thế cũng có thể được mời để phản biện bản thảo bài báo bất cứ lúc nào. Bản thảo đã sửa đổi thường sẽ được trả lại cho Người phản biện ban đầu để xác nhận trước khi nó được xuất bản. Người phản biện được yêu cầu đưa ra khuyến nghị cho xuất bản để các Biên tập viên căn cứ ra quyết định cuối cùng.

Các Biên tập viên chịu trách nhiệm về quyết định từ chối hoặc chấp nhận để xuất bản các bản thảo bài báo. Quyết định của Biên tập viên sẽ được gửi đến các Tác giả cùng với mọi khuyến nghị của Người phản biện. Sau khi được chấp nhận đăng, bản thảo bài báo được thiết kế bằng phần mềm LATEX và bản “uncorrected proof” được gửi đến các Tác giả trước khi xuất bản.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách tạp chíCam kết bảo mật tại trang web của Tạp chí.