NGHIÊN CỨU NGƯỠNG CHỊU TẢI CỦA MỘT SỐ LƯU VỰC SÔNG HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

  • Lê Việt Hưng
  • Trần Đức Hạ
  • Nguyễn Hồng Tiến

Tóm tắt

Việc quy hoạch các nhà máy xử lý nước thải (vị trí, công suất và mức độ xử lý) ở nước ta hiện nay chưa thể hiện rõ nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa phân chia lưu vực thoát nước và khả năng chịu tải ô nhiễm của các đoạn sông tiếp nhận nước thải. Do đó, quy mô công suất một số trạm xử lý nước thải chưa hợp lý, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tiếp nhận. Nghiên cứu này đã tính toán ứng dụng phần mềm QUAL2E và MILKE - NAM trong xác định các điểm xả thải phù hợp, cũng như ngưỡng chịu tải của một số lưu vực sông, góp phần hoàn thiện quy hoạch thoát nước thải đô thị lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy qua địa phận Thủ đô Hà Nội.

Từ khoá: Mô hình chất lượng nước; lưu vực sông; ngưỡng chịu tải; quy hoạch thoát nước.

Nhận ngày 8/7/2014, chỉnh sửa ngày 25/7/2014, chấp nhận đăng 10/9/2014

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
10-09-2014
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)