Nghiên cứu xử lý nước thải đô thị bằng phương pháp sinh học kết hợp màng vi lọc

  • Trần Thị Việt Nga
  • Trần Hoài Sơn
  • Trần Đức Hạ

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là đề xuất được một công nghệ hiệu quả và phù hợp để xử lý nước thải sinh họat ở các đô thị của Việt Nam, là loại nước thải được thu gom từ hệ thống thoát nước chung có nồng độ chất hữu cơ thấp (COD 120-200 mg/l) nhưng hàm lượng chất dinh dưỡng như Nitơ, Phốt pho khá cao (TN: 10-50 mg/L). Chúng tôi đã nghiên cứu và vận hành chạy thử mô hình xử lý sinh học trong điều kiện thiếu khí - hiếu khí  (AO) kết hợp với màng vi lọc ở quy mô mô hình phòng thí nghiệm (công suất 5-10 L/h) ở các chế độ tuần hoàn bùn khác nhau. Kết quả xử lý trong thời gian 150 ngày vận hành mô hình cho thấy chất lượng nước thải sau xử lý có hàm lượng COD nhỏ hơn 20 mg/L, NH4-N nhỏ hơn 1 mg/L, NO3-N nhỏ hơn 5 mg/L. Hiệu suất xử lý chất hữu cơ và chất dinh dưỡng rất ổn định và hệ thống không phải sử dụng các nguồn bổ sung chất hữu cơ hay các hóa chất trợ lắng như các công nghệ khác đang áp dụng. Kết quả cho thấy công nghệ AO kết hợp màng vi lọc có khả năng áp dụng thực tế, phù hợp với những nơi có quỹ đất nhỏ, chất lượng nước sau xử lý rất cao có thể phục vụ cho mục đích tái sử dụng.

Từ khóa: MBR, nước thải sinh hoạt, Hà Nội, xử lý Nitơ.

Nhận ngày 02/3/2012, chỉnh sửa ngày 12/7/2012, chấp nhận đăng 30/8/2012

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-08-2012
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>