Hệ thống xử lý nước mặn và nước lợ ứng dụng màng lọc nano (NF) để cấp nước ăn uống vùng ven biển

  • Trần Đức Hạ
  • Nguyễn Quốc Hòa
  • Phạm Duy Đông
  • Nguyễn Tiến Toàn

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu hệ thống xử lý nước mặn và nước lợ có màng lọc NF để cấp nước ăn uống vùng ven biển. Hệ thống được thiết lập trên cơ sở nghiên cứu mô hình thử nghiệm hiện trường lắp đặt tại Cửa Đại (hạ lưu sông Thu Bồn). Kết quả nghiên cứu cho thấy: để thu hồi được nước ăn uống, khi nồng độ muối đầu vào dưới 7,0 o/oo chỉ cần tiền xử lý và qua một bậc lọc NF1; khi  nồng độ muối từ 7,0 o/oo - 22 o/oo, qua hai bậc NF1 và NF2;  khi nồng độ muối đầu vào từ 22 o/oo - 30 o/oo sử dụng các quá trình NF1 và thẩm thấu ngược RO. Hệ thống khử muối có hệ số thu hồi nước sản phẩm cao, tiết kiệm năng lượng so với các hệ thống khử muối bằng RO truyền thống. Hệ thống hoạt động linh động phù hợp với chất lượng nước đầu vào thay đổi.

Từ khóa: Màng lọc nano; khử muối; nước ăn uống.

Nhận ngày 10/9/2013, chỉnh sửa ngày 25/9/2013, chấp nhận đăng 30/9/2013

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
19-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>