Nghiên cứu xác định liều lượng hóa chất tối ưu cho quá trình xử lý nước thải hầm lò tại mỏ than mạo khê

  • Trần Đức Hạ
  • Trần Hoàng Anh
  • Nguyễn Việt Anh
  • Trần Hoài Sơn

Tóm tắt

Nước thải hầm lò mỏ than có độ axit cao (pH từ 3 đến 6) và hàm lượng lớn chất rắn lơ lửng (TSS), sắt (Fe), mangan (Mn).... Để chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo yêu cầu của QCVN 40:2011 cũng như xử lý tiếp tục cho các mục đích sử dụng lại, nước thải cần xử lý sơ bộ bằng phương pháp keo tụ - lắng. Bằng nghiên cứu trên mô hình phòng thí nghiệm (Jar-test) với nước thải hầm lò mỏ than Mạo Khê đã  xác định được liều lượng vôi (CaO) cần thiết để nâng pH từ 3 lên 8 là 35 mg/L, sau đó bổ sung hóa chất keo tụ PAC là 50 mg/L (về mùa khô) và 30 mg/L (về mùa mưa). Công nghệ XLNT hầm lò mỏ than được đề xuất theo các bước sau đây: xử lý bước 1 bằng keo tụ - lắng để đảm bảo yêu cầu xả ra nguồn nước măt loại B, xử lý bước 2 bằng lọc cát để nước dùng dập bụi than và xử lý bước 3 bằng lọc màng UF để cấp nước sinh hoạt.

Từ khóa: Nước thải hầm lò mỏ than; keo tụ - lắng; liều lượng vôi; PAC, jar-test.

Nhận ngày 1/10/2013, chỉnh sửa ngày 25/10/2013, chấp nhận đăng 28/2/2014

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
20-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>