Nghiên cứu xử lí nước lợ và nước mặn để cấp nước ăn uống bằng công nghệ có màng lọc nano (NF) trên mô hình phòng thí nghiệm

  • Trần Đức Hạ
  • Nguyễn Quốc Hòa
  • Phạm Duy Đông
  • Trần Hoài Sơn

Tóm tắt

Nhằm lựa chọn được công nghệ xử lý nước mặn và nước lợ hợp lý, góp phần giải quyết nạn khan hiếm nước sạch cũng như thích ứng với sự biến đổi khí hậu, nâng cao điều kiện sống của nhân dân vùng ven biển và hải đảo, nghiên cứu ứng dụng màng lọc nano (NF) trong công nghệ xử lý nước biển thành nước cấp sinh hoạt và ăn uống đang được nhóm nghiên cứu triển khai trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm bằng mô hình trong phòng thí nghiệm, với nước mặn nhân tạo có nồng độ muối từ 5 - 35 ‰ theo các 2 hướng công nghệ sau:

Nước muối →Lọc cát →Siêu lọc →Lọc nano bậc 1 →Lọc nano bậc 2 →nước sạch

Nước muối →Lọc cát →Siêu lọc→Lọc nano →Lọc trao đổi ion →nước sạch

- Hướng nghiên cứu theo sơ đồ công nghệ (1) có khả năng xử lý nước muối đáp ứng yêu cầu của QCVN 01:2009/BYT với nồng độ dưới 15 ‰: Hiệu suất khử muối của màng lọc nano tỷ lệ nghịch với hệ số thu hồi nước sạch và áp suất làm việc của màng lọc.

- Theo hướng nghiên cứu sơ đồ (2) thì khả năng của hệ làm việc được với nồng độ muối đầu vào (trước NF) không quá 12,5 ‰ và nước sau xử lý đạt yêu cầu của QCVN 01:2009/BYT.

Từ khóa: Màng lọc nano (NF), nước mặn và nước lợ, nước cấp sinh hoạt

Nhận ngày 25/6/2012, chỉnh sửa ngày 25/7/2012, chấp nhận đăng ngày 30/8/2012

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-08-2012
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>