Quan trắc chất lượng nước 5 hồ Hà Nội sau khi cải tạo

  • Trần Đức Hạ
  • Nguyễn Hữu Hòa

Tóm tắt

Một trong những nội dung của Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn I là cải tạo và bảo tồn 5 hồ: Thiền Quang, Giảng Võ, Thành Công, Thanh Nhàn 1 và Thanh Nhàn 2. Năm 2005, Trung tâm Kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp (CEETIA), trường Đại học Xây dựng được giao thực hiện đề tài 01C-09/06-2005-1. Với mục đích quan trắc chất lượng nước 5 hồ sau khi cải tạo và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng nước hồ sau khi cải tạo. Trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng và diễn biến chất lượng nước hồ theo các chỉ tiêu vật lý, hoá học và sinh học, đề tài đã kiến nghị các giải pháp kỹ thuật phù hợp để bảo tồn các hồ còn lại cũng như cải thiện chất lượng nước các hồ sau khi cải tạo.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2007
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)