Nghiên cứu nâng cao hiệu quả phân hủy rác thải trong bãi chôn lấp bằng biện pháp tuần hoàn nước rỉ rác

  • Trần Đức Hạ
  • Nguyễn Quốc Hòa
  • Trần Thúy Anh

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ban đầu về ảnh hưởng của quy trình vận hành, hóa chất bổ sung, tỷ lệ tuần hoàn cũng như việc xử lý sơ bộ nước rác đến sự biến đổi các thành phần tổng các chất hữu cơ (TOC), các bon vô cơ (IC), BOD, COD, H2S, SO42-... trong nước rỉ rác.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>