Đánh giá chất lượng nước vùng cửa sông và biển ven bờ để định hướng giải pháp công nghệ xử lý phù hợp cho mục đích cấp nước sinh hoạt

  • Trần Đức Hạ
  • Nguyễn Quốc Hòa

Tóm tắt

Nhu cầu cấp nước sinh hoạt ngày càng gia tăng nhưng nguồn nước ngọt vùng ven biển Việt Nam ngày càng khan hiếm do ô nhiễm bởi các hoạt động kinh tế xã hội ở đây và nguồn thải từ đất liền vận chuyển ra. Sự biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng rõ rệt đến sự khan hiếm nguồn nước này. Bài báo đánh giá chất lượng nước và khả năng sử dụng nước từ các vùng cửa sông và ven biển để cấp nước sinh hoạt. Nội dung nghiên cứu công nghệ màng lọc xử lý nước lợ và nước mặn vùng cửa sông và ven biển để cấp nước sinh hoạt cũng được đề cập đến trong bài báo.

Nhận ngày 12/8/2011; chỉnh sửa 12/9/2011; chấp nhận 30/9/2011

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
30-09-2011
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>