Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  • Trần Đức Hạ
  • Phạm Tuấn Hùng

Tóm tắt

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VKHCNVN) là cơ sở nghiên cứu khoa học lớn nhất nước ta. Nước thải của Viện bao gồm hai dòng, công suất Q= 300m3/ngày. Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường (IESE) đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ hóa học kết hợp với sinh học hiếu khí để xử lý các dòng nước thải của Viện. Các công trình xử lý nước thải được điều khiển tự động. Sau xử lý nước thải đáp ứng các quy định của tiêu chuẩn môi trường TCVN 5945:2005 để xả ra nguồn nước mặt loại A. Công trình được tổ chức JICA đánh giá cao và là một trong những công trình xử lý tiên tiến nhất khu vực phía bắc hiện nay.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)