Nghiên cứu áp dụng công nghệ làm thoáng cải tiến - lọc cao tải và tuần hoàn nước để xử lý đồng thời sắt, mangan và amoni trong nước ngầm khu vực Hà Nội

  • Nguyễn Việt Anh
  • Tadao O
  • Nguyễn Thành Trung
  • Trần Quốc Hùng
Từ khóa: bê tông cốt thép, co ngót, độ võng dài hạn, từ biến

Tóm tắt

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm công nghệ xử lý nước ngầm chứa sắt, mangan, amoni bằng phương pháp làm thoáng cải tiến, lọc nhanh cao tải (17m/h) và có dòng tuần hoàn ở quy mô công nghiệp, công suất hữu ích 2.500m3/ngày tại Nhà máy nước Tương Mai, Công ty Nước sạch Hà Nội. Thời gian vận hành từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2017. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu sắt, mangan, amoni trong nước sau xử lý đạt quy chuẩn Nhật Bản và Việt Nam về chất lượng nước ăn uống. Hiệu suất xử lý cũng đạt cao, chất lượng nước đạt quy chuẩn đối với các chỉ tiêu asen, chất hữu cơ. Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước (điện, nhân công) là 214VND/m3, tiết kiệm được chi phí hóa chất. Kết quả nghiên cứu cho thấy công nghệ làm thoáng cải tiến - lọc cao tải có khả năng áp dụng hiệu quả để nâng cao chất lượng nước tại nhà máy nước Tương Mai và các nhà máy xử lý nước ngầm khác có ô nhiễm sắt, mangan, amoni, asen ở Việt Nam.

Từ khóa: Amoni; asen; nước ngầm; mangan; sắt; xử lý nước.

Nhận ngày 7/8/2017; sửa xong 15/9/2017; chấp nhận đăng 26/9/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
03-11-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>