Phương pháp đánh giá hiệu quả năng lượng của hệ thống điều hòa không khí

  • Nguyễn Thành Trung

Tóm tắt

Trong công tác thiết kế và đánh giá năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí việc đánh giá tiêu thụ điện là rất cần thiết vì chi phí vận hành hàng năng của hệ thống điều hòa không khí chiếm khoảng 40 - 50% tiêu thụ điện năng của toà nhà. Tuy nhiên phương pháp đánh giá hiệu quả năng lượng, các bước kiểm tra, phân tích hệ thống, thiết bị trong hệ thống điều hòa không khí chưa được đưa ra một cách cụ thể. Ngoài ra việc tính toán, đánh giá một cách chính xác tiêu thụ điện của hệ thống điều hòa không khí chưa được hiểu rõ và chưa xem xét đến chế độ hoạt động của hệ thống trong năm. Bài báo này giới thiệu phương pháp đánh giá hiệu quả năng lượng, cách đánh giá và tính toán tiêu thụ điện của hệ thống điều hòa không khí.

Nhận ngày 31/08/2011, chỉnh sửa ngày 10/11/2011, chấp nhận đăng ngày 28/02/2012

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
29-02-2012
Chuyên mục
Bài báo khoa học