Nghiên cứu, đề xuất suất tiêu thụ điện năng cho văn phòng làm việc: Ap dụng tính toán cho văn phòng làm việc tại Hà Nội

  • Nguyen Thanh Trung
  • Pham Van Toi

Tóm tắt

Năng lượng là yếu tố chính có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và ô nhiễm môi trường. Việt Nam đang trong thời kì phát triển nhanh, nhu cầu sử dụng điện cao nên luôn trong tình trạng thiếu điện. Việc xây dựng, đề xuất suất tiêu thụ điện năng cho các công trình (Chỉ số tiêu thụ năng lượng của công trình-BEI; Chỉ số tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí-AEI; Chỉ số năng lượng tiêu thụ của các thiết bị văn phòng-OEI) sẽ giúp ổn định và tiêu thụ năng lượng bền vững, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia, giảm bớt áp lực xây dựng các nhà máy điện trong tương lai và giảm thiểu tác nhân gây biến đổi khí hậu. Nội dung bài báo đưa ra các bước tính toán các chỉ số tiêu thụ năng lượng và đề xuất các chỉ số tiêu thụ năng lượng cho công trình dạng văn phòng làm việc là BEI = 80 - 100kWh/m2/năm; AEI = 55 - 90kWh/m2/năm; OEI = 0,06 - 0,12kWh/m2/năm.

Nhận ngày 23/07/2017; sửa xong 28/09/2017; chấp nhận đăng 28/02/2018

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học