Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ cách nhiệt – chống cháy sử dụng cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

  • Chu Thị Hải Ninh
  • Nguyễn Văn Đồng
  • Vũ Minh Đức
  • Nguyễn Đình Thám

Tóm tắt

Trên cơ sở xi măng pooclăng hỗn hợp Chinfon, các tác giả đã nghiên cứu sử dụng phụ gia khoáng nghiền mịn sa mốt chế tạo chất kết dính chịu nhiệt và bê tông nhẹ cách nhiệt - chống cháy. Loại vật liệu này có khả năng làm việc ở nhiệt độ cao 8000C, khối lượng thể tích từ 0,750-0,850g/cm3, độ dẫn nhiệt thấp từ 0,18-0,25 kCal/m.0C.h, có thể sử dụng trong các kết cấu xây dựng dân dụng và công nghiệp: tường, sàn, mái,…

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-05-2011
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)