Cốt liệu sử dụng chế tạo bê tông chịu nhiệt

  • Vũ Minh Đức
  • Nguyễn Văn Đồng
  • Đỗ Thị Phượng
  • Bùi Thị Hoa
  • Nguyễn Nhân Hòa

Tóm tắt

Để chế tạo bê tông chịu nhiệt làm việc ở nhiệt độ cao, cần phải sử dụng loại cốt liệu bền nhiệt, không bị nóng chảy, phân huỷ và ổn định khi chịu nhiệt. Vật liệu samốt và các phế liệu từ chúng là loại nguyên liệu có hiệu quả được dùng làm cốt liệu cho bê tông chịu nhiệt. Bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm đã xác định được thành phần hỗn hợp hạt cốt liệu tối ưu, với thành phần hạt liên tục có: Dmax=10 và 20 mm, với các giá trị tính toán  =0,150,30 và q=0,520,59.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)