Nghiên cứu vữa chịu nhiệt (chống cháy) sử dụng cho các công trình xây dựng

  • Vũ Minh Đức

Tóm tắt

Trên cơ sở PCB 30 Hoàng Thạch, đề tài đã nghiên cứu sử dụng các phế liệu và phế thải SM và GĐ làm PGKNM và làm cốt liệu để chế tạo VCN (vữa chống cháy), có khả năng làm việc ở nhiệt độ 8000C 10000C, bảo vệ cho các công trình xây dựng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)