Quy trình kỹ thuật chế tạo cấu kiện bê tông nhẹ cách nhiệt - chống cháy

  • Chu Thị Hải Ninh
  • Nguyễn Đình Thám
  • Vũ Minh Đức

Tóm tắt

Trong bài báo này, quy trình kỹ thuật để chế tạo cấu kiện bê tông nhẹ cách nhiệt - chống cháy (BNCC) trong nhà máy đã được đề xuất, trong đó cấu kiện BNCC gồm các tấm và các blốc viên xây nhằm sử dụng bọc chống cháy cho các cấu kiện chịu lực và xây tường chống cháy cho các công trình. BNCC được chế tạo từ xi măng pooc lăng hỗn hợp (xi măng PCB30 Hoàng Thạch) và phế thải tro bay nhiệt điện có các ưu điểm sau: khối lượng thể tích nhỏ (≤ 800kg/m3), độ dẫn nhiệt thấp và khả năng làm việc ở nhiệt độ cao đến 10000C. Việc sử dụng vật liệu BNCC có thể đem lại hiệu quả kinh tế và khả năng chống cháy cho công trình dân dụng và công nghiệp.

Từ khóa: Tro bay; chất kết dính chịu nhiệt; bê tông nhẹ cách nhiệt-chống cháy.

Nhận ngày 13/3/2017, chỉnh sửa ngày 28/4/2017, chấp nhận đăng 30/5/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-10-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)