Nghiên cứu chế tạo chất kết dính chịu nhiệt từ xi măng Pooclăng hỗn hợp

  • Bùi Thị Hoa
  • Vũ Minh Đức
  • Nguyễn Nhân Hoà

Tóm tắt

Trên cơ sở xi măng pooclăng hỗn hợp và phụ gia khoáng nghiền mịn Samốt, tác giả đã nghiên cứu lựa chọn loại xi măng pooclăng hỗn hợp với lượng dùng phụ gia thích hợp chế tạo được chất kết dính chịu nhiệt có khả năng làm việc ở khoảng nhiệt độ 8000C đến 10000C.

Nhận ngày 22/12/2011, chỉnh sửa ngày 27/02/2012, chấp nhận đăng ngày 28/02/2012

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
29-02-2012
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)