Ứng dụng mô hình tương tác giao thông vận tải/sử dụng đất trong đánh giá tác động của công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tới mạng lưới giao thông vận tải thành phố Vinh

  • Nguyễn Việt Phương
  • Vũ Hoài Nam
  • Đinh Xuân Hoàn

Tóm tắt

Sử dụng đất và giao thông vận tải luôn có mối quan hệ tương tác lẫn nhau. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đồng nghĩa với việc làm thay đổi mạng lưới giao thông vận tải. Bài báo này sẽ làm rõ mô hình tương tác giao thông vận tải/ sử dụng đất, ứng dụng mô hình này, và kết hợp sử dụng phần mềm JICA-STRADA để đánh giá tác động của công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tới mạng lưới giao thông vận tải trong điều kiện thành phố Vinh.

Từ khóa: Mô hình giao thông vận tải/sử dụng đất (TLUM).

Nhận ngày 12/4/2017, chỉnh sửa ngày 10/5/2017, chấp nhận đăng 30/5/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)