Phương pháp đánh giá định lượng thiết kế điều hòa các yếu tố hình học tuyến đường ô tô

  • Vũ Hoài Nam
  • Nguyễn Việt Phương

Tóm tắt

Thiết kế điều hòa các yếu tố hình học ngày càng được chú trọng trong thiết kế và khai thác đường ô tô ở nhiều nước trên thế giới. Việc xác định và xử lý các chỗ bất hợp lý có thể cải thiện đáng kể hiệu quả khai thác và an toàn chạy xe. Bài báo trình bày tổng quan các công trình nghiên cứu và thực tế ứng dụng của các phương pháp đánh giá thiết kế điều hòa và các mô hình định lượng đã được phát triển. Các phương pháp có thể được phân loại theo 4 nhóm: tốc độ khai thác, sức chịu tải người lái, ổn định động học xe, chỉ số tuyến. Ngoài ra, bài báo cũng giới thiệu một số mối liên hệ giữa thiết kế điều hòa đối với an toàn giao thông.

Từ khóa: Thiết kế điều hòa; an toàn đường bộ; tốc độ khai thác; ổn định động học xe; chỉ số tuyến; sức chịu tải người lái.

Nhận ngày 08/01/2013, chỉnh sửa ngày 11/3/2013, chấp nhận đăng 30/3/2013

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
19-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)