Sơ bộ đánh giá và đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả khai thác tuyến buýt BRT Kim Mã - Yên Nghĩa

  • Nguyễn Việt Phương

Tóm tắt

Bài báo trình bày một số đánh giá bước đầu về hiệu quả hoạt động của tuyến buýt nhanh Kim Mã - Yên Nghĩa trên cơ sở các số liệu thu thập và khảo sát sau 3 tháng vận hành. Tiếp đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường năng lực của tuyến buýt nhanh này phù hợp với định hướng tổng thể ưu tiên phát triển giao thông công cộng của Thành phố Hà Nội.

Từ khóa: Giao thông công cộng; buýt nhanh; làn dành riêng; ùn tắc giao thông.

Nhận ngày 13/4/2017, chỉnh sửa ngày 19/5/2017, chấp nhận đăng 30/5/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)