Một số nội dung quan trọng đề cập trong tiêu chuẩn mới “Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đường đô thị - TCXDVN 104-2007”

  • Nguyễn Quang Đạo
  • Nguyễn Việt Phương

Tóm tắt

Quy phạm kĩ thuật thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô thị 20TCN 104-83, được ban hành và có hiệu lực từ ngày 8/1/1983, đến nay đã hơn 20 năm. Do ban hành cách đây đã khá lâu, nhiều thông tin trong tài liệu không tránh khỏi lạc hậu, thậm chí sai lệch, thiếu chính xác, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đồ án quy hoạch đô thị và thiết kế đường. Có thể nói hậu quả yếu kém về chất lượng giao thông đô thị có phần trách nhiệm của công tác quy hoạch và thiết kế hệ thống giao thông đô thị.Nhóm nghiên cứu soạn thảo tiêu chuẩn mới để thay thế đã thực hiện đề tài cấp Bộ TC-22-05 (Bộ Xây dựng quản lý) và được Hội đồng cấp bộ nghiệm thu ngày 20/12/2006. Tiêu chuẩn mới TCXDVN 104-2007 “Đường đô thị – tiêu chuẩn thiết kế” được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký quyết định ban hành.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2007
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)