Từ kinh nghiệm phát triển giao thông xanh ở Nhật Bản và Singapore, đề xuất khung giải pháp phát triển hệ thống giao thông xanh ở Việt Nam

  • Phạm Đức Thanh
  • Nguyễn Việt Phương

Tóm tắt

Giảm khí thải CO2 và nhiên liệu tiêu thụ của hệ thống giao thông vận tải chính là con đường để thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống giao thông xanh có khả năng giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Nội dung bài báo tổng quan kinh nghiệm phát triển hệ thống giao thông xanh tại Tokyo (Nhật Bản) và Singapore. Từ đó nhóm tác giả đề xuất khung giải pháp để phát triển hệ thống giao thông xanh ở Việt Nam.

Từ khóa: Giao thông xanh; Giao thông vận tải bền vững; TOD; BIM; GIS; ITS; TDM.

Nhận ngày 6/02/2017, sửa xong 24/02/2017, chấp nhận đăng 21/3/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)