Một số định hướng sử dụng tro bay nhiệt điện trong xây dựng đường ô tô ở điều kiện Việt Nam

  • Nguyễn Việt Phương
  • Đinh Văn Vịnh

Tóm tắt

Theo kết quả điều tra đánh giá nguồn tro xỉ của Bộ Xây dựng, được xây dựng trên cơ sở của Quy hoạch phát triển điện lưới quốc gia năm 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện 7), khối lượng tro xỉ thải trong năm 2015 khoảng 12,8 triệu tấn, đến năm 2020 khoảng 25,4 triệu tấn và đến năm 2030 khoảng trên 30 triệu tấn; trong đó khoảng 75% là tro bay. Khi đáp ứng một số yêu cầu về tính chất cơ lý, lượng tro xỉ này có thể sử dụng trong việc xây dựng nền, mặt đường ô tô, với khối lượng rất lớn, theo nhiều công nghệ khác nhau. Bài báo này giới thiệu một số phạm vi và cách thức ứng dụng của tro xỉ nhiệt điệt trong xây dựng nền, mặt đường ô tô dựa vào kinh nghiệm của nước ngoài cũng như kết quả nghiên cứu bước đầu của tác giả ở điều kiện trong nước. 

Từ khóa: Xây dựng đường; nền đường; mặt đường; tro xỉ; tro bay; nhà máy nhiệt điện.

Nhận ngày 8/02/2017, sửa xong 15/3/2017, chấp nhận đăng 21/3/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)