Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông cường độ cao dùng cho công trình thủy công chịu tác động của dòng chảy có lưu tốc lớn

  • Hoàng Văn Tần
  • Phạm Hữu Hanh
  • Nguyễn Ngọc Lâm

Tóm tắt

Trong các công trình thủy công, vật liệu bị phá hoại rất nhanh, đặc biệt là dưới tác dụng của dòng chảy có lưu tốc lớn. Vì vậy, việc nghiên cứu chế tạo vật liệu phù hợp với những công trình quan trọng này rất cần thiết. Trong bài báo này, các tác giả trình bày phương pháp thiết kế thành phần bê tông cường độ cao dùng cho các công trình thủy công chịu tác động của dòng chảy có lưu tốc lớn. Từ đó các tác giả đã kiến nghị chế tạo bê tông cường độ cao dùng cho các công trình thủy công bằng vật liệu trong nước với tỷ lệ cốt liệu tối ưu. Bê tông này có khả năng chịu mài mòn và xói mòn, chịu uốn, chống thấm tốt, cao gấp 3 lần so với bê tông mác 30 đang sử dụng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-05-2011
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)