Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến cường độ nén gạch bê tông

  • Nguyen Van Tuan
  • Nguyen Ngoc Lam
  • Nguyen Cong Thang

Tóm tắt

Hiện nay trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đã áp dụng nhiều dạng công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng không nung, nhằm giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, sản xuất và đã mang lại nhiều kết quả tích cực như: tận dụng được nhiều nguồn nguyên liệu rẻ tiền hiện có tại các vùng miền, tạo ra được nhiều loại vật liệu xây dựng (VLXD) có giá thành thấp... Các đề tài nghiên cứu về gạch không nung ở Việt Nam chủ yếu đề cập đến việc tối ưu hóa cấp phối, còn các nghiên cứu về ảnh hưởng của các thông số công nghệ lại ít được đề cập. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ của dây chuyền sản xuất thực tế như lực rung ép, thời gian rung ép tạo hình và số lần rải liệu đến cường độ nén của gạch bê tông. Kết quả nghiên cứu trên dây chuyền sản xuất công nghiệp QT 10-15 theo công nghệ rung ép cho thấy khi lực ép rung gạch tối thiểu từ 11-13 MPa, thời gian rung ép từ 5-7 giây, số lần rải liệu khoảng 3-4 lần thì gạch bê tông đạt mác M7,5, độ thấm nước thấp.

Nhận ngày 15/01/2018; sửa xong 5/02/2018; chấp nhận đăng 28/02/2018

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)