Ảnh hưởng của xỉ lò cao nghiền mịn đến độ nhớt của hồ chất kết dính để chế tạo bê tông chất lượng siêu cao

  • Lê Trung Thành
  • Nguyễn Công Thắng

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của hàm lượng xỉ lò cao nghiền mịn (GBFS), thu được từ thải phẩm của ngành công nghiệp sản xuất gang thép và hỗn hợp GBFS và silica fume (SF) đến độ nhớt của hồ chất kết dính (CKD) trong bê tông chất lượng siêu cao (BTCLSC). Kết quả nghiên cứu khẳng định GBFS đã làm giảm độ nhớt của hồ chất CKD so với mẫu đối chứng (0%GBFS). Hơn nữa, sự tác dụng tương hỗ giữa SF và GBFS đã tạo ra độ nhớt hợp lý của hồ CKD để chế tạo BTCLSC. Điều này giúp làm tăng tổng hàm lượng phụ gia khoáng (PGK) sử dụng bao gồm SF và GBSF để thay thế lượng dùng xi măng trong BTCLSC, tạo ra loại BTCLSC có thành phần bền vững hơn.

Từ khóa: Bê tông chất lượng siêu cao (BTCLSC); silica fume (SF); xỉ lò cao nghiền mịn (GBFS); độ nhớt; hồ chất kết dính (CKD).

Nhận ngày 15/12/2016, sửa xong 23/02/2017, chấp nhận đăng 21/3/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)