Nghiên cứu ảnh hưởng của loại canxi sun phát đến độ co hoá học và nhiệt thủy hóa của vữa tự san phẳng sử dụng chất kết dính ettringite

  • Nguyen Ngoc Lam

Tóm tắt

Co hoá học của vật liệu xi măng có liên quan đến sự thay đổi thể tích ở tuổi sớm của vữa và bê tông, vì vậy việc xác định chính xác độ co hóa học có ý nghĩa quan trọng trong việc phán đoán và phòng ngừa hiện tượng nứt ở tuổi sớm của vật liệu sử dụng xi măng. Trong nghiên cứu này, độ co hoá học của vữa tự san phẳng sử dụng chất kết dính ettringite được thực hiện bằng phương pháp cân trong nước, số liệu được ghi lại tự động và liên tục để làm cơ sở nghiên cứu động học quá trình thủy hóa của chất kết dính. Kết quả nghiên cứu cho thấy độ co hóa học của vữa tự san phẳng sử dụng hemihydrate CaSO4.0,5H2O nhỏ hơn so với các cấp phối sử dụng anhydrite CaSO4, tuy nhiên tốc độ thủy hóa theo thời gian của chất kết dính sử dụng anhydrite lại diễn ra nhanh hơn so với trường hợp sử dụng hemihydrate.

Nhận ngày 16/01/2018; sửa xong 13/02/2018; chấp nhận đăng 28/02/2018

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học