Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả phục hồi năng lượng của ống hút trong nhà máy thủy điện

  • Hoàng Văn Tần

Tóm tắt

Vấn đề lựa chọn và thiết kế ống hút của tổ máy thủy điện hiện chưa được nghiên cứu và quan tâm nhiều mà thường là sử dụng theo định chuẩn và kinh nghiệm. Mục tiêu nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ các yếu tố tác động đến hiệu suất của ống hút, đưa ra được những khuyến nghị cho việc lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tốt nhất cho ống hút khi thiết kế hoặc lựa chọn kết cấu ống hút cho nhà máy thủy điện.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học