Thiết kế thành phần bê tông đầm lăn

  • Phạm Hữu Hanh

Tóm tắt

Bê tông đầm lăn (RCC) khác với bê tông truyến thống là phải đảm bảo độ cứng để chịu được tải trọng của lu rung và thành phần hạt cốt liệu, hàm lượng vữa phải hợp lý để chịu được các thiết bị thi công. Bê tông đầm lăn không có độ sụt và ở trạng thái cứng rắn nên khi vận chuyển, san đổ và đầm chặt dùng các thiết bị như thi công đất đá. Hiện nay, bê tông đầm lăn đang được phát triển rất nhanh ở Việt nam. Lựa chọn thành phần của hỗn hợp bê tông đầm lăn là bước rất quan trọng để có được loại bê tông đảm bảo độ bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế.Trong bài viết này chúng tôI giới thiệu phương pháp thiết kế tối ưu thành phần bê tông đầm lăn với ứng dụng của phương pháp qui hoạch thực nghiệm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2007
Chuyên mục
Bài báo khoa học