Phân tích dao động cưỡng bức của dầm Timoshenko bằng vật liệu FGM có nhiều vết nứt

  • Trần Văn Liên
  • Nguyễn Tiến Khiêm
  • Ngô Trọng Đức

Tóm tắt

Trong bài báo này, các tác giả trình bày các kết quả nghiên cứu mới về phân tích dao động cưỡng bức của dầm Timoshenko có nhiều vết nứt bằng vật liệu FGM. Các phương trình dao động của dầm FGM có nhiều vết nứt được xây dựng trong miền tần số dựa trên mô hình lò xo của vết nứt có tính đến vị trí thực của đường trung hòa. Các tác giả đã nhận được biểu thức nghiệm đầy đủ của bài toán dao động cưỡng bức của dầm FGM chịu tải trọng dọc và ngang. So sánh với các kết quả đã công bố cho thấy độ tin cậy của các kết quả nhận được. Các nghiên cứu này là cơ sở cho việc phát triển các phương pháp nhận dạng hư hỏng của dầm FGM dựa trên các dao động cưỡng bức thu được.

Từ khóa: Dầm Timoshenko; FGM; vết nứt; mô hình lò xo; dao động cưỡng bức

Nhận ngày 13/4/2017, chỉnh sửa ngày 27/4/2017, chấp nhận đăng 30/5/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-10-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)