Kiểm tra thực nghiệm phương pháp xác định vết nứt trong dầm chịu uốn bằng phân tích wavelet của các chuyển vị tĩnh

  • Trần Văn Liên
  • Nguyễn Thị Hường
  • Nguyễn Việt Khoa

Tóm tắt

Việc xác định vết nứt trong kết cấu công trình là một vấn đề quan trọng, cần thiết, thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam. Các nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực này tập trung chủ yếu vào việc xác định vết nứt dựa vào biến đổi wavelet của chuyển vị. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên đây mới chỉ dừng lại cho kết cấu đơn giản là dầm có một vết nứt.

Trong các bài báo [2,3], các tác giả đã trình bày các kết quả tính toán lý thuyết về xác định vết nứt trong các kết cấu dầm, khung có nhiều vết nứt dựa trên phân tích wavelet các chuyển vị tĩnh. Trong bài báo này, các tác giả trình bày các kết quả kiểm tra thực nghiệm để khẳng định phương pháp xác định vị trí, độ sâu vết nứt của dầm có một hoặc nhiều vết nứt bằng phân tích wavelet các chuyển vị tĩnh hoàn toàn có thể dùng được trong thực tế. Các kết quả nghiên cứu nhận được là mới, là cơ sở cho việc xây dựng một phương pháp đơn giản và hiệu quả để xác định vết nứt trong các kết cấu hệ thanh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-05-2011
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)