Xác định các vết nứt trong dầm bằng phân tích Wavelet

  • Trần Văn Liên
  • Trần Tuấn Khôi

Tóm tắt

Bài báo trình bày một phương pháp xác định số lượng, vị trí và độ sâu của các vết nứt trong dầm bằng phép phân tích và tổng hợp tín hiệu Wavelet của các số liệu đo về chuyển vị tĩnh của dầm. Các kết quả nhận được cho thấy đây là một phương pháp xác định vết nứt cho kết quả tốt và có thể ứng dụng hiệu quả trong thực tế.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
21-11-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)