Xây dựng hàm dạng của phần tử dầm chịu uốn có nhiều vết nứt và ứng dụng vào phân tích các dạng dao động riêng của kết cấu hệ thanh

  • Trần Văn Liên
  • Trịnh Anh Hào

Tóm tắt

Việc đánh giá sự làm việc của kết cấu có vết nứt cũng như việc xác định vết nứt trong kết cấu là một vấn đề quan trọng, cần thiết, thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về việc xác định hàm dạng dao động của phần tử dầm đàn hồi chịu uốn có nhiều vết nứt theo mô hình lò xo bằng phương pháp độ cứng động lực kết hợp với phương pháp ma trận chuyển. Từ đó đã xây dựng thuật toán và chương trình phân tích sự thay đổi các dạng dao động riêng của kết cấu hệ thanh khi xuất hiện vết nứt. Các kết quả nghiên cứu nhận được là mới, là cơ sở cho việc xây dựng một phương pháp hiệu quả để xác định vết nứt trong các kết cấu hệ thanh dựa trên phân tích các đặc trưng dao động.

Từ khóa: Vết nứt, độ cứng động lực, tần số dao động riêng, dạng dao động riêng

Nhận ngày 06/6/2012, chỉnh sửa ngày 28/6/2012, chấp nhận đăng 30/8/2012

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-08-2012
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)