Phân tích kết cấu thanh theo phương pháp phần tử hữu hạn khoảng

  • Trần Văn Liên

Tóm tắt

Bài báo trình bày việc sử dụng phương pháp PTHH khoảng để mô tả các yếu tố không chắc chắn của kết cấu là những đại lượng khoảng bị chặn trên và chặn duới nhưng không gắn với một cấu trúc xác suất nào. Từ đó, tác giả đã ứng dụng vào việc phân tích kết cấu thanh với các tham số vật liệu, hình học và tải trọng là các tham số khoảng. Các kết quả nhận được xấp xỉ tốt với nghiệm chính xác và có thể ứng dụng vào thực tế.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)