Xây dựng ma trận độ cứng động lực và véc tơ tải trọng quy về nút của phần tử dầm FGM Timoshenko có nhiều vết nứt và ứng dụng vào phân tích dao động tự do của dầm liên tục nhiều nhịp

  • Trần Văn Liên
  • Ngô Trọng Đức
  • Nguyễn Tiến Khiêm

Tóm tắt

Trong bài báo này, các tác giả trình bày các kết quả nghiên cứu mới về việc xây dựng ma trận độ cứng động lực và véc tơ tải trọng quy về nút của phần tử dầm Timoshenko có nhiều vết nứt bằng vật liệu FGM theo phương pháp độ cứng động lực. Từ đó các tác giả đã ứng dụng vào phân tích dao động tự do của dầm liên tục nhiều nhịp có nhiều vết nứt bằng vật liệu FGM. So sánh các kết quả tính toán với các kết quả đã công bố cho thấy độ tin cậy của các kết quả nhận được. Các kết quả nghiên cứu này là cơ sở cho việc nghiên cứu dao động tự do và cưỡng bức của các kết cấu hệ thanh cũng như bài toán đánh giá trạng thái kỹ thuật của công trình hiện hữu.

Từ khóa: Dầm Timoshenko; ma trận độ cứng động lực; véc tơ tải trọng quy về nút; FGM; vết nứt.

Nhận ngày 20/4/2017, chỉnh sửa ngày 18/5/2017, chấp nhận đăng 30/5/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-10-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)