Tính toán kiểm tra độ bền kết cấu chân công trình biển tự nâng trong trạng thái di chuyển

  • Đinh Quang Cường
  • Phạm Thị Hằng

Tóm tắt

Trong trạng thái di chuyển, công trình biển tự nâng là một dạng công trình biển nổi, kích thước lớn. Khi di chuyển, kết cấu chân của công trình biển tự nâng được rút lên nên không trực tiếp chịu tải trọng sóng và dòng chảy mà chỉ chịu lực quán tính do dao động lắc của hệ dưới tác động của sóng và dòng chảy gây ra kèm theo các tải trọng khác. Để tính toán kiểm tra độ bền của kết cấu chân công trình biển tự nâng trong trạng thái di chuyển theo các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành cần giải quyết hai bài toán quan trọng là xác định dao động lắc của giàn tự nâng và xác định lực quán tính tác động lên kết cấu chân do các dao động lắc nêu trên gây ra. Các vấn đề này sẽ được làm sáng tỏ trong bài báo và áp dụng cho giàn khoan tự nâng 400ft được chế tạo tại Việt Nam.

Từ khóa: Kết cấu chân công trình biển tự nâng; trạng thái di chuyển; bài toán bền.

Nhận ngày 12/4/2017, chỉnh sửa ngày 10/5/2017, chấp nhận đăng 30/5/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-10-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>