Những lợi ích của việc ứng dụng tấm 3D-VRO lắp ghép và bán lắp ghép để xây dựngcác công trình nhà ở trên hải đảo

  • Hoàng Đức Thắng
  • Đinh Quang Cường

Tóm tắt

Đối với các công trình xây dựng ở trên hải đảo, thời gian và công nghệ xây dựng có tính quyết định cao để đảm bảo chất lượng công trình, chống xâm thực mặn từ môi trường biển và giảm giá thành xây dựng công trình. Một trong những giải pháp công nghệ xây dựng có thể áp dụng để đáp ứng vấn đề trên là giải pháp công nghệ panel 3D - VRO lắp ghép và bán lắp ghép. Bài báo này giới thiệu những thành công bước đầu trong nghiên cứu, ứng dụng tấm 3D - VRO cho các công trình trên hải đảo.

Từ khóa:  Tấm 3D - VRO; Lắp ghép & Bán lắp ghép; Công trình trên hải đảo

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
20-07-2017
Chuyên mục
Thông tin Khoa học và Công nghệ

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>