Bàn luận về cách tính chiều cao công trình biển cố định xây dựng tại vùng sóng vỡ và vùng sóng hàm dòng bậc cao

  • Đinh Quang Cường

Tóm tắt

Bài báo này trình bày lý thuyết hàm dòng và phương pháp giải phương trình hàm dòng bậc cao để tính toán chiều cao vượt sóng tại vùng nước trung gian; Đề xuất lựa chọn chiều cao vượt sóng vùng sóng vỡ; Áp dụng vào thực tế để tính toán xác định chiều cao kết cấu các công trình DKI nhằm đưa ra những nhận xét để có thể tham khảo khi thiết kế các công trình biển cố định trên các đảo san hô ngầm vùng DKI.

Từ khóa: Hàm dòng; sóng vỡ; chiều cao công trình.

Nhận ngày 23/8/2013, chỉnh sửa ngày 15/9/2013, chấp nhận đăng 30/9/2013

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
19-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>