Tính toán chuyển vị ngang của giàn khoan tự nâng (Jackup)

  • Đinh Quang Cường
  • Nguyễn Ngọc Vinh Hiển

Tóm tắt

Bài báo đưa ra công thức xác định chuyển vị ngang của kết cấu móng đỡ chân đế các giàn jackup (Spudcan) khi tính toán Jackup, từ đó tính được hệ số nền và giải bài toán làm việc đồng thời của Spudcan với đất nền. Phương pháp này sử dụng các phương trình cân bằng lực và các kết quả nghiên cứu gần đây về quan hệ tải trọng và biến dạng của nền có kể đến kích thước của Spudcan.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>