NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG SỰ BIẾN ĐỘNG SỐ LIỆU GIAO THÔNG TỚI KẾT QUẢ TÍNH TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM

  • Nguyễn Việt Phương Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng
  • Ngô Việt Đức Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Các số liệu giao thông như lưu lượng, chủng loại, tải trọng xe là một trong số các thông số cơ bản khi thiết kế kết cấu áo đường mềm. Tuy vậy, đây lại là các thông số rất khó dự báo vì tính chất thay đổi liên tục theo thời gian, theo tuyến đường, theo chính sách xã hội, thậm chí theo cả thói quen của người tham gia giao thông. Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của tải trọng và lưu lượng xe đến chiều dày các lớp kết cấu áo đường mềm. Kết quả nghiên cứu là một phần thuộc chương trình nghiên cứu đầy đủ, có tính hệ thống nhằm mục đích xây dựng phương pháp điều tra lưu lượng, tải trọng phương tiện phục vụ cho công tác thiết kế kết cấu áo đường.

Từ khóa: Lưu lượng; tải trọng xe; kết cấu áo đường mềm.

Nhận ngày 7/7/2016, chỉnh sửa ngày 21/7/2016, chấp nhận đăng 20/8/2016

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-08-2016
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)