PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CACBONAT CỦA BÊ TÔNG XI MĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

  • Ngô Việt Đức Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Trong bài báo này, mô hình được đề xuất cho hiện tượng cacbonat của bê tông dưới tác động của các điều kiện khí hậu (chủ yếu là nhiệt độ, độ ẩm và khí CO2). Mục đích của nghiên cứu, để điều tra ảnh hưởng của một số thông số trong mô hình đến kết quả mô phỏng. Nghiên cứu tập trung vào sự chính xác cần thiết để mô phỏng các điều kiện khí hậu biến đổi bên ngoài và sự cần thiết của việc mô hình hóa sự truyền nhiệt trong vật liệu bê tông. Nghiên cứu cũng tập trung vào các phương trình cân bằng khối lượng, xem xét trạng thái cân bằng hóa học cục bộ của các ion canxi thay vì sử dụng một phương trình khuếch tán.

Từ khóa: Carbonat; mô hình; phần tử hữu hạn; điều kiện môi trường.

Nhận ngày 13/5/2016, chỉnh sửa ngày 27/5/2016, chấp nhận đăng 20/8/2016

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-08-2016
Chuyên mục
Bài báo khoa học