KHẢO SÁT MỘT SỐ LOẠI XE TẢI Ở VIỆT NAM VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN VIỆC TÍNH TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM

  • Nguyễn Việt Phương Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Ngoài các yếu tố về vật liệu, môi trường, tải trọng cũng là một trong các thông số quan trọng có ảnh hưởng không nhỏ đến việc thiết kế kết cấu áo đường (KCAD) mềm. Tuy vậy, giá trị tải trọng lại rất khác nhau phụ thuộc vào loại xe, số lượng và cấu tạo trục xe. Bài báo tập trung vào việc thống kê các loại xe tải thông dụng tại Việt Nam, tổng hợp đưa ra các đánh giá về sự phân chia tải trọng cũng như ảnh hưởng của chúng đến quá trình thiết kế KCAD mềm. Các kết quả không chỉ phục vụ trực tiếp cho việc thiết kế mà còn giúp đưa ra các định hướng cho công tác điều tra khảo sát lưu lượng, thành phần dòng xe phục vụ quá trình thiết kế cũng như quá trình quản lý khai thác mặt đường.

Từ khóa: Lưu lượng; trọng lượng xe; tải trọng trục; kết cấu áo đường mềm.

Nhận ngày 15/11/2016, chỉnh sửa ngày 15/12/2016, chấp nhận đăng 16/01/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-01-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học