PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU TỚI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHÁM VÀ ĐỘ BẰNG PHẲNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA

  • Nguyễn Việt Phương Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Bài báo trình bày một số tồn tại của công tác lấy mẫu thí nghiệm trong các tiêu chuẩn hiện hành áp dụng cho thi công đường. Các tác giả đã phân tích chung một số tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu; và phân tích cụ thể trong trường hợp thí nghiệm đánh giá độ nhám và độ bằng phẳng trên một công trình đường phố ở quận Long Biên, Hà Nội. Dựa vào các kết quả đạt được tác giả đưa ra một số kết luận và đề xuất.

Từ khóa: Độ nhám; độ bằng phẳng; bê tông nhựa; mẫu thí nghiệm; mặt đường, nền đường.

Nhận ngày 7/11/2016, chỉnh sửa ngày 8/12/2016, chấp nhận đăng 16/01/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Việt Phương, Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

Bài báo trình bày một số tồn tại của công tác lấy mẫu thí nghiệm trong các tiêu chuẩn hiện hành áp dụng cho thi công đường. Các tác giả đã phân tích chung một số tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu; và phân tích cụ thể trong trường hợp thí nghiệm đánh giá độ nhám và độ bằng phẳng trên một công trình đường phố ở quận Long Biên, Hà Nội. Dựa vào các kết quả đạt được tác giả đưa ra một số kết luận và đề xuất.

Từ khóa: Độ nhám; độ bằng phẳng; bê tông nhựa; mẫu thí nghiệm; mặt đường, nền đường.

Nhận ngày 7/11/2016, chỉnh sửa ngày 8/12/2016, chấp nhận đăng 16/01/2017

Xuất bản
31-01-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học