Nghiên cứu thực nghiệm để kiểm chứng kết quả tính toán kết cấu thép cần trục tháp theo phần mềm CraneVn

  • Dương Trường Giang
  • Phạm Quang Dũng
  • Trần Nhất Dũng

Tóm tắt

Bài báo trình bày việc xây dựng qui trình, đo đạc biến dạng-ứng suất và chuyển vị tĩnh kết cấu thép cần trục tháp, đối chứng với kết quả tính toán theo phần mềm CraneVn để khẳng định tính đúng đắn của phương pháp tính và độ tin cậy của phần mềm CraneVn mà các tác giả đã xây dựng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)