Nghiên cứu phương pháp tính toán cột thang nâng phục vụ sửa chữa bảo dưỡng phù hợp với điều kiện làm việc tại các hội trường và giảng đường lớn thuộc các tòa nhà nhiều tầng

  • Hà Thẩm Phán
  • Phạm Quang Dũng

Tóm tắt

Thang nâng là thiết bị được sử dụng trong việc đưa người lên cao để thực hiện các công việc như sửa chữa bảo dưỡng thiết bị hoặc thi công công trình. Với các thang nâng thông thường hiện nay thường được sử dụng chủ yếu ở bên ngoài công trình hoặc ở bên trong các sảnh tầng 1 của các tòa nhà nhiều tầng. Tuy nhiên, với các hội trường hoặc các giảng đường lớn trong các tòa nhà nhiều tầng không có thiết bị nâng chuyên dùng để vận chuyển thang nâng giữa các tầng thì các thang nâng sử dụng hiện nay đều chưa phù hợp với điều kiện làm việc tại đây. Chính vì vậy, nội dung bài báo này sẽ đề xuất một phương án thang nâng phục vụ sửa chữa bảo dưỡng phù hợp với điều kiện làm việc tại các hội trường và giảng đường lớn thuộc các tòa nhà nhiều tầng, từ đó xây dựng phương pháp tính toán bộ phận chính của thang nâng là cột thang nâng theo tiêu chuẩn cho thang nâng chở người.

Từ khóa: Thang nâng; sàn công tác; cột thang nâng.

Nhận ngày 27/5/2016, sửa xong 10/6/2016, chấp nhận đăng 21/3/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học