Xây dựng phương pháp xác định lực cản công tác của thiết bị hạ ống vách thép thi công cọc nhồi bằng phương pháp ép - xoay

  • Phạm Văn Minh
  • Nguyễn Tiến Nam
  • Phạm Quang Dũng

Tóm tắt

Thiết bị hạ ống vách thép thi công cọc nhồi trong nền đất yếu đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới; trong khi đó ở Việt Nam đây là loại thiết bị mới đang được quan tâm đầu tư nghiên cứu và ứng dụng. Bài báo xây dựng phương pháp xác định lực cản công tác của thiết bị hạ ống vách thép bằng phương pháp Ép - Xoay là một thiết bị tiên tiến và phổ biến trên thế giới nhằm phục vụ cho công tác tính toán, thiết kế, khai thác sử dụng và làm chủ thiết bị này trong điều kiện nước ta.

Từ khóa: Phương pháp Ép - Xoay; thiết bị hạ ống vách cọc nhồi; cọc ống thép.

Nhận ngày 10/5/2017, sửa xong 9/6/2017, chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)